Załatwianie Spraw

```````` 

WSZYSTKIE WNIOSKI W CELU USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MOŻNA SKŁADAĆ W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ, UL.PARKOWA 2 W GODZINACH PRACY: 7.00 – 15.00.

Informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

1.USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

• złożenie pisemnego wniosku o pomoc • spełnianie kryterium dochodowego – 528 zł/ osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej –701 zł

2. USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

• akt urodzenia dziecka( do wglądu)

• założenie pisemnego wniosku

•  dowód osobisty osoby składającej wniosek( do wglądu)

• spełnienie kryterium dochodowego – 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie

• zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu 

3. USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

• akty urodzenia dzieci( do wglądu)

• dowód osobisty osoby składającej wniosek( do wglądu)

• złożenie pisemnego wniosku

• spełnienie kryterium dochodowego – 674 zł/osobę w rodzinie, natomiast gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi – 764 zł/osobę w rodzinie

 • w przypadku dzieci, które uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej niezbędne jest również zaświadczenie ze szkoły, w której dzieci się uczą

• oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

• w przypadku osób posiadających grunty i użytki rolne niezbędna jest decyzja w sprawie ustalania wysokości zobowiązania podatkowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy bądź zaświadczenie z właściwego referatu podatkowego

• orzeczenie ( kopia) o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko)

• inne dokumenty w sytuacji gdy miałao miejsce utrata dochodu lub nabycie

4. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

• zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

• akty urodzenia dzieci( do wglądu)

• złożenie pisemnego wniosku

• inne dokumenty w sytuacji gdy miałao miejsce utrata dochodu lub nabycie

5. USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

• złożenie pisemnego wniosku

•  dowód osobisty osoby składającej wniosek( do wglądu)

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

6.USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

• złożenie pisemnego wniosku

• dowód osobisty osoby składającej wniosek( do wglądu)

  •  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • spełnienie kryterium dochodowego 764 zł.

7. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD DZIECKIEM BĄDŹ INNA OSOBĄ CO DO KTÓREJ ISTNIEJE OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY - ZASIŁEK PRZYZNAWANY BEZ WZGLĘDU NA DOCHODY

• złożenie pisemnego wniosku

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

• dowód osobisty osoby składającej wniosek( do wglądu)

 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

8. USTALENIE PRAWA DO POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

• złożenie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją dochodową rodziny za miesiąc sierpień do dnia 15 września rozpoczynającego się roku szkolnego

• wymogiem jest spełnianie kryterium dochodowego – 528 zł/ osobę w rodzinie.

9. ZGŁOSZENIE SPRAWY DO ROZPATRZENIA PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (WNIOSEK O SKKIEROWANIE NA LECZENIE ODWYKOWE)

10. ZGŁOSZENIE SPRAWY DO ROZPATRZENIA PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY (WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W RODZINIE, W KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST STOSOWANA PRZEMOC)

11.REALIZACJA USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI - PROGRAM RODZINA 500+

 

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2012-02-02 12:23:26 | Data modyfikacji: 2019-05-08 08:42:33.
 
 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 11:58:28.
Klauzula informacyjna. 
 Klauzula Informacyjna GOPS.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:04:09.
Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:04:09
Opublikowane przez: Jola Stefaniak