Przetargi

Zapytanie ofertowe 1/2016 

Grabów nad Pilicą dnia, 02.08.2016 roku

ZS.271.1.2016


Zapytanie ofertowe 1/2016

 

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą zaprasza do złożenia ofert na Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Grabowie nad Pilicą.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą
ul. Parkowa 4
26-902 Grabów nad Pilicą
Tel. /faks 48 662 70 27
e-mail: spgrab@op.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do publicznego przedszkola.
Zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1:
Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone pomoce i wyposażenie minimum 24 miesiące.
Termin wykonania zamówienia : 7 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce dostawy:
· Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą
III. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.
IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
V. Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
Oferta – „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do publicznego przedszkola” , nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 11.08.2016 roku godz. 10:15. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą w terminie do dnia 11.08.2016 roku do godziny 10:00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2016 roku o godz. 10:15. Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pani Dyrektor Edyta Lusarczyk tel. 48 662 70 27
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
VI. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
VII. Załączniki
- załącznik Nr 1 - wykaz pomocy dydaktycznych i wyposażenia do publicznego przedszkola,
- załącznik Nr 2 – formularz ofertowy,

 

Pliki do pobrania:

 

 

Formularz ofertowy

Pomoce dydaktyczne i wyposażenie

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-08-03 10:03:06 | Data modyfikacji: 2016-08-03 10:04:31.
 
 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-08-12 12:53:03.
Data wprowadzenia: 2016-08-12 12:53:03
Opublikowane przez: test test