Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny 

OGŁOSZENIE
Centrum Usług Społecznych w Grabowie nad Pilicą
ogłasza nabór na stanowisko
Pracownik socjalny

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

Oświadczenia o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci

OŚWIADCZENIE - brak przeciwwskazań zdrowotnych

Oświadczenie o niekaralności

RODO

ZGODA - RODO

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2023-03-17 08:54:59 | Data modyfikacji: 2023-03-17 08:57:56.
Nabór na stanowisko referent ds. funduszu
alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 

OGŁOSZENIE
Centrum Usług Społecznych w Grabowie nad Pilicą
ogłasza nabór na stanowisko
referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

Oświadczenia o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych

OŚWIADCZENIE - brak przeciwwskazań zdrowotnych

Oświadczenie o niekaralności

RODO

ZGODA - RODO

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2023-03-17 08:40:55 | Data modyfikacji: 2023-03-17 08:49:40.
Nabór - GŁÓWNY KSIĘGOWY Centrum Usług
Społecznych w Grabowie nad Pilicą 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymiar etatu: pełen etat
Miejsce wykonywania pracy: Centrum Usług Społecznycg w Grabowie nad Pilicą, ul. Parkowa 2, 26-902 Grabów nad Pilicą
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in. sprawy:
1. Prowadzenie rachunkowości CUS i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Przygotowanie projektu budżetu przy współpracy z Dyrektorem CUS.
5. Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki (WPS);Urząd Marszałkowski (ROSP); GUS, ZUS, MRPiPS, itp., a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
6. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie.
7. Opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie o zatwierdzenia Syrektorowi CUS.
8. Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych.
9. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
10. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań CUS.
11. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych.
12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w CUS oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej CUS.
13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo – księgowych CUS.
14. Współpraca z bankiem w obsłudze CUS.
15. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy.
16. Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez CUS projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.


Warunki pracy
1. praca biurowa,
2. praca na pierwszym piętrze,
3. praca w systemie jednozmianowym, w wymiarze pełnego etatu,
4. narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, itp.,
5. praca przy monitorze ekranowym do 8 godz. dziennie,
6. bariery architektoniczne - zainstalowany podjazdem dla wózków inwalidzkich,
7. pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
8. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
9. brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
10. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUS w Grabowie nad Pilicą, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e :
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
lub

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
lub
• posiada certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
lub
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,


p o z o s t a ł e w y m a g a n i a n i e z b ę d n e :
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
• znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu, dokładność, komunikatywność, odporność na stres;
• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
w y m a g a n i a d o d a t k o w e :
• znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pozostałych przepisów wynikających z zakresu zadań stanowiska pracy ,
• umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Office) i urządzeń biurowych, programu Księgowość budżetowa i Bestia,
• umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
• bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kwestionariusz osobowy,
• CV
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko ,,Główny księgowy”, w terminie do dnia 29 grudnia 2022r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
ul. Parkowa 2
26-902 Grabów nad Pilicą


Inne informacje:
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka.
O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie w BIP Ośrodka.

/-/ mgr Anna Plesiewicz-Trzeciak
 

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2022-12-19 14:44:33 | Data modyfikacji: 2022-12-19 14:47:02.
Nabór - GŁÓWNA KSIĘGOWA GOPS 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymiar etatu: pełen etat
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, ul. Parkowa 2, 26-902 Grabów nad Pilicą
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in. sprawy:
1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Przygotowanie projektu budżetu przy współpracy z Kierownikiem GOPS.
5. Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki (WPS);Urząd Marszałkowski (ROSP); GUS, ZUS, MRPiPS, itp., a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
6. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie.
7. Opracowanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie o zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka.
8. Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych.
9. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
10. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka.
11. Wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i innych.
12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka.
13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo – księgowych Ośrodka.
14. Współpraca z bankiem w obsłudze Ośrodka.
15. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy.
16. Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.


Warunki pracy
1. praca biurowa,
2. praca na pierwszym piętrze,
3. praca w systemie jednozmianowym, w wymiarze pełnego etatu,
4. narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, itp.,
5. praca przy monitorze ekranowym do 8 godz. dziennie,
6. bariery architektoniczne - zainstalowany podjazdem dla wózków inwalidzkich,
7. pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
8. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
9. brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
10. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e :
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
lub

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
lub
• posiada certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
lub
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,


p o z o s t a ł e w y m a g a n i a n i e z b ę d n e :
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
• znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu, dokładność, komunikatywność, odporność na stres;
• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
w y m a g a n i a d o d a t k o w e :
• znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pozostałych przepisów wynikających z zakresu zadań stanowiska pracy ,
• umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Office) i urządzeń biurowych, programu Księgowość budżetowa i Bestia,
• umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
• bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kwestionariusz osobowy,
• CV
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko ,,Główny księgowy”, w terminie do dnia 12 grudnia 2022r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
ul. Parkowa 2
26-902 Grabów nad Pilicą


Inne informacje:
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka.
O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie w BIP Ośrodka.

/-/ mgr Anna Plesiewicz-Trzeciak

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2022-12-02 08:17:09.
Nabór na wolne stanowisko pracy- asystent
rodziny!!! 
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 12:27:03.
Wniosek - rodzina wspierająca. 
 zalaczniki do rodziny wspierającej-1.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 12:18:02.
Zostań rodziną wspierającą!!! 
 Zostań rodziną wspierającą(1).doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 12:17:11.
 
 Nabór asystent - kwiecień 2022.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:56:07.
Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent
rodziny. 
 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:55:42.
Nabór na wolne stanowiskko pracy. 
 Nabór asystent - listopad 2021.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-11-24 08:12:23.
Nabór na wolne stanowisko pracy. 
 Nabór asystent - 2021.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-04-22 13:00:54.
Informacja o Programie POPŻ. 
 Informacja na stronę internetową.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-03-23 10:54:06.
LOGO.Pomoc Żywnościowa 
 POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-03-23 10:13:05.
Pomoc Żywnościowa w 2021 roku. 
 Pd_WAZNE!_POPZ_2020_-_obowiazek_informacy.zip

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-03-23 10:10:13.
Nabór asystent rodziny. 
 Ogłoszenie- nabór..docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:53:50.
Nabór asystent rodziny. 
 Nabór asystent 2021r..docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-02-26 09:11:17.
Pomoc żywnościowa. 
 Pomoc żywnościowa 2021..docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-02-19 08:35:48.
Ogłoszenie o naborze - asustent rodziny. 
 Nabór asystent 2021.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-02-16 10:45:05.
Punkt konsultacyjny. 

Uprzejmie informuję, że w 2021 roku punkt konsultacyjny w Ośrodku Zdrowia w Grabowie nad Pilicą, ul.Parkowa 2 dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin będzie czynny dwa razy w miesiącu.


W lutym 2021 roku będzie czynny w dniach 5 i 19 lutego w godzinach 14.30- 16.30 .


 


Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy terapeuty.


 


Jolanta Stefaniak


Kierownik GOPS

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:48:43.
Nabór na wolne stanowisko pracy. 
 Nabór na wolne stanowisko pracy- referent..odt

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:39:29.
Punkt Konsulatcyjny w grudniu 2019 r.  

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin osób z problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 13 grudnia 2019 r. w godz. 14.30 - 17.00 w budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą, ul. Parkowa 2.


Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy terapeuty.


Jolanta Stefaniak


Kierownik GOPS

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2019-12-11 08:25:48.
Informacja o wyniku naboru. 
 NFORMACJA O WYNIKU NABORU.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2019-12-11 08:04:09.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy. 
 Ogłoszenie o naborze..docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:27:52.
Kolonie z KRUS 2019. 

 


Informujemy, że również w  roku bieżącym będziemy współpracowali z firmą LUTUR z Lublina przy organizacji kolonii letnich dla dzieci rolników.


Warunkiem niezbędnym do skorzystania z dofinansowania jest podleganie ubezpieczeniu w KRUS co najmniej jednego z rodziców.


 Szczegóły wyjazdu ( termin oraz miejsce) będą podane w terminie późniejszym.


Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Grabowie nad Pilicą, ul.Parkowa 2, codziennie w godz. 7.00- 15.00.


 


Jolanta Stefaniak


Kierownik GOPS

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:38:28 | Data modyfikacji: 2019-05-17 10:51:06.
Punkt Konsultacyjny w maju 2019 roku 

 


Punkt Konsultacyjny będzie czynny w dniu 17 maja 2019 roku  w godz.14.30- 17.30 w budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą, ul.Parkowa 2.


 


Zapraszam do skorzystania z pomocy terapeuty.


Jolanta Stefaniak
 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:15:37.
Karta Dużej Rodziny w 2019 roku 
 Karta Dużej Rodziny od 2019 roku.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2019-02-12 10:56:35.
Program "DOBRY START" 
 Program Dobry Start.docx

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2018-06-07 09:58:54.
Punkt konsultacyjny 

Uprzejmie informuję, że od dnia 11 maja 2018 roku ( w każdy drugi piatek miesiąca)  w godzinach 13.00- 16.00  w Ośrodku Zdrowia w Grabowie nad Pilicą, ul.Parkowa 2 będzie czynny PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych od alkoholu jak również członków rodzin osób z problemem alkoholowym.


 


Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane do skorzystania z pomocy terapeuty.


 


Jolanta Stefaniak

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:23:34 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:24:03.
Ważne -okres zasiłkowy 2017/2018 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.


Wnioski papierowe o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane i przyjmowane od 20 sierpnia 2017r. ( po otrzymaniu druków z drukarni) .


Wnioski będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą w godz. 7.00-15.00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, ul.Parkowa 2, 26-902 Grabów nad Pilicą 


W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku . Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2017 roku i trwa do 31 października 2018 roku.


 

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:42:36.
Stypendium socjalne w 2016 roku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium socjalne dla dzieci( od 1 klasy szkoły podstawowej).


Kryterium dochodowe wynosi 514 zł. netto na jedną osobę w rodzinie- dochód za sierpień 2016 r.


 


Wnioski są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą,  ul.Parkowa 2.


 


Termin składania wniosków upływa w dniu 15 września 2016 roku.

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:52:27.
Informacja 500 + 
 informacja.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2016-04-20 11:39:05.
Wynik naboru. 
 Wynik naboru na wolne stanowiska urzędnicze referent ds.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2016-03-21 08:33:59.
Nabór na wolne stanowisko pracy. 
 OGŁOSZENIE.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 09:10:43.
Nabór na stanowisko asystenta rodziny 2016 rok 
 Asystent rodziny w 2016 roku.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:12:05.
Rowerek dla Marty. 
 rowerek dla Marty.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-09-30 08:46:52.
Wyższe kryteria od 1 października 2015 roku. 
 Kryteria z pomocy społecznej od 1 października 2015 roku..doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-09-03 14:32:20.
Kwoty świadczen od 1 listopada 2015 roku. 
 Kwoty świadczeń od 1 listopada 2015 roku.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-09-03 12:18:00.
STYPENDIUM w 2015 ROKU 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do dnia 15 września 2015 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego.


Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania tej formy pomocy wynosi 456 zł. na jednego członka rodziny( dochód netto za sierpień 2015 roku).


Wnioski są do pobrania w tutejszym Ośrodku.

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-09-03 09:13:12.
Kurs języka angielskiego
 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:43:06.
Żywność z Programu FEAD
 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:47:28.
Poszukujemy asystenta rodziny 
 Asystent rodziny.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-05-13 08:26:07.
Nabór na stanowisko- pracownik socjalny. 
 Nabór na stanowisko.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 07:48:54.
Nowy wzór wniosku- Karta Dużej Rodziny od 1
stycznia 2015 roku 
 zalacznik_nr_2 KDR.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 07:26:42.
Stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015 

Informujemy, że do dnia 15 września 2014 roku można ubiegać się o stypendium socjalne dla dzieci na rok szkolny 2014/2015. Kryterium uprawniające do ubiegania się o tą formę pomocy wynosi 456 zł. na osobę w rodzinie- dochód netto za sierpień 2014 roku. 


Wnioski są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą w godzinach urzędowania.

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2014-09-02 07:57:24.
WAŻNY KOMUNIKAT KRUS 
 Komunikat KRUS.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:47:21.
Karta Dużej Rodziny 
 Karta Dużej Rodziny.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:54:32.
Rekrutacja na 2014 rok do Projektu Systemowego
pn."Zmieńmy siebie" 

Regulamin uczestnictwa.-1.doc

Regulamin rekrutacji 2014.doc

 nabór Uczestników 2014.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2014-01-03 08:28:27.
STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2013/2014 
 stypendium.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-09-04 11:45:39.
KOMUNIKAT !!! 
Przypomnienie o konieczności składania wniosków przez osoby, którym z upływem 30 czerwca 2013r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013r., powinny niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2013r. złożyć wnioski o przedmiotowe świadczenia.

Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, ul.Kazimierza Pułaskiego 51. Informacja udzielana jest również telefonicznie pod nr. 48 662 70 77.

 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-06-20 13:55:10.
Wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą informuje o wolnym stanowisku pracy - Asystent rodziny. Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą do 15 kwietnia 2013 r. w godzinach 7.00– 15.00 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej). Więcej iinformacji w dołączonym pliku ... wolne stanowisko pracy 1.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-04-08 12:58:06.
Komunikat w sprawie realizacji rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego w okresie od kwietnia 2013 r. do
grudnia 2013 r. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz. 413) określa, że wsparcie w postaci pomocy finansowej zostanie udzielone osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.
Pomoc finansowa przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.
Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie.
Pomoc będzie przyznawana i wypłacana z urzędu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51.
Szczegółowe informacji w tej sprawie, można uzyskać pod nr tel. 48 662-70-77
 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:35:33 | Data modyfikacji: 2013-04-04 14:37:02.
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ... 

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM ?
CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ ?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ tel. kontaktowy: 698-173-063 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-02-11 09:16:26.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem 


Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach 25 lutego - 2 marca 2013 br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz innych specjalistów. Dyżury w/w osób pełnione będą w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 i w sobotę w godzinach 10.00 - 13.00.

Adresy Ośrodków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl. 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-02-11 08:41:06.
Zmiany w Ustawie o świadczeniach rodzinnych -
zmiany dotyczące nabywania uprawnień do
świadczenia pielęgnacyjnego, nowe świadczenie -
specjalny zasiłek opiekuńczy 

Z dniem 1 stycznia 2013r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz pojawiło się nowe świadczenie - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (więcej...) Zmiany 1 stycznia 2013 r..doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:18:08 | Data modyfikacji: 2013-01-15 14:18:58.
Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia
2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka. 
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255). W przypadku urodzenia się dziecka przed 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi przysługuje na zasadach dotychczasowych (tj. bez rozpartywania dochodów rodziny). 

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:38:01 | Data modyfikacji: 2013-01-15 12:39:43.
Rekrutacja do projektu "Zmieńmy siebie" w 2013
roku .... 

Regulamin uczestnictwa..doc

Regulamin rekrutacji..doc

 nabór Uczestników 2013.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:36:39 | Data modyfikacji: 2013-01-09 09:43:26.
Zmiany kryteriów w pomocy społecznej oraz
świadczeniach rodzinnych 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą informuje, iż uległy zmianie kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Podwyższone zostały także kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego (więcej)... Zmiany kryteriów.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2012-10-10 12:42:40 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:44:32.
Stypendium socjalne na rok szkolny 2012/2013 
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 17 września 2012 roku (więcej)...

 Stypendium socjalne.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2012-09-07 08:19:52 | Data modyfikacji: 2012-09-07 08:24:46.
Rekrutacja do projektu "Zmieńmy siebie" 2012 

regulamin rekrutacji.doc

regulamin uczestnictwa.doc

 nabór.doc

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:32:47 | Data modyfikacji: 2012-05-29 11:40:16.
`Ogłoszenie 
 Ogloszenie dot. konkursu 7.2.1 PO KL.pdf

Opublikowane przez: Jola Stefaniak | Data wprowadzenia: 2012-04-19 07:23:08 | Data modyfikacji: 2012-05-08 14:39:18.
Data wprowadzenia: 2012-04-19 07:23:08
Data modyfikacji: 2012-05-08 14:39:18
Opublikowane przez: Jola Stefaniak